+420 283 981 844

Broskvoň – choroby a škůdci

Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans)

Projev napadení/poškození:

Na mladých listech mírně vyvýšené světlezelené nebo červené skvrny, později světlezelené nebo červené puchýře. Postupně dochází k nápadnému zduření a zkadeření listů. Při pozdním napadení zůstávají bazální listy zdravé, příznaky se projeví jen na výše postavených listech. Na napadených listech od konce května bělavý povlak vřecek, v nichž se diferencují askospory. Silně postižené listy zasýchají a opadávají. Napadené letorosty jsou kratší a zduřelé, mají nahloučené listy a později zasýchají. Na plodech různě velké červenofialové lesklé skvrny, často s nepravidelným okrajem.

Ekologie:

Přezimují blastospory v korunách stromů. Na jaře dochází k redistribuci spor na mladé listy, kde klíčí a nastávají infekce. Pro klíčení spor a infekci je nutné ovlhčení a vhodná teplota. K napadení dochází v   rozmezí teplot 3,1 – 26°C, optimum 20 – 22°C. Infikovány mohou být jen mladé listy do velikosti 1 – 1,5 cm (věková rezistence). K významným infekcím dochází především v období od počátku rašení do konce kvetení, jen výjimečně i po odkvětu. Teplota významně ovlivňuje délku infekčního období. Za teplého počasí je vývoj hostitele rychlý a infekční období krátké. Za chladného počasí může období infekcí trvat 5 – 6 týdnů. Tuto skutečnost je třeba zohlednit v systému ochrany.

Ochrana:

Základní ošetření se provádí při nalévání (zvětšování) pupenů, nejpozději v období, kdy se začínají rozevírat terminální pupeny. K nalévání pupenů dochází v některých létech již koncem února nebo na počátku března. Fáze nalévání pupenů se shoduje s termínem kvetení až dokvétání lísky obecné. Pokud v průběhu dalšího období (do konce kvetení) nastoupí chladné a deštivé počasí, je třeba ošetření 1 – 2x v intervalu 10 – 14 dnů opakovat. K základnímu ošetření jsou nejvhodnější měďnaté fungicidy. Vykazují vysokou účinnost a současně omezují výskyt korových nekróz. K opakovanému ošetření v období do počátku kvetení je možno použít měďnaté fungicidy. K případnému ošetření po odkvětu je třeba použít organický fungicid (Dithane DG Neotec), měďnaté fungicidy mohou působit fytotoxicky.

Přípravky povolené pro hobby použití – doporučujeme: Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Vitální broskev.

Suchá skvrnitost listů a odumírání pupenů broskvoně a skvrnitost broskví (Stigmina carpophila)

 Projev napadení/poškození:

Patogen napadá listy (suchá skvrnitost listů), pupeny (odumírání pupenů) a plody (skvrnitost broskví). Na listech vytváří žlutozelené nebo červenofialové okrouhlé skvrny, často s červenofialovým lemováním. Napadená pletiva postupně zasýchají, mezi zdravým a napadeným pletivem se vytváří oddělovací vrstva a odumřelá pletiva vypadávají. Silně napadené listy žloutnou a předčasně opadávají. Napadené pupeny neraší. Okolo odumřelých pupenů vznikají oválné nekrotické skvrny. V blízkosti odumřelých pupenů, zejména za deštivého počasí silný klejotok. Při silném napadení mohou odumírat celé plodné větévky. Na plodech vznikají nejdříve drobné červenofialové skvrny, které se zvětšují do velikosti několika milimetrů. Později skvrny šednou, avšak zůstávají trvale ohraničeny červenofialovým lemem. Pokud se skvrny spojují, vznikají různě velké nekrotické plochy. Při silném napadení dochází k  deformacím a praskání plodů.

Ekologie:

Patogen přetrvává v  napadených pupenech a větévkách, méně často  na napadených opadlých listech. K infekcím pupenů dochází především na podzim (po opadu listů), pokud trvá deštivé a teplejší počasí. Infekce mohou nastat i za teplého a deštivého počasí v průběhu zimy a v předjaří. Konidie klíčí již při teplotě 2 – 4 °C (optimum 18 – 21 °C), podhoubí patogenu se rozrůstá jíž při teplotě 4°C. K infekcím mladých plodů a listů dochází, za deštivého a teplejšího počasí, již od 2 – 3 týdnů po odkvětu. Listy mohou být napadány za příznivého počasí pro patogen až do srpna.

Ochrana:

Pokud jsou na podzim v období po opadu listů příznivé podmínky pro patogen je zapotřebí ohrožené porosty ošetřit měďnatým fungicidem. Ošetření je současně účinné i proti kadeřavosti broskvoně. Vyskytnou – li se v průběhu zimy delší teplé periody je vhodné ošetření opakovat.  Jarní infekce pupenů omezuje základní ošetření proti kadeřavosti broskvoně. Všechna tato ošetření omezují zdroje infekce pro napadení listů a plodů. Proti skvrnitosti plodů a suché skvrnitosti listů se ošetřují ohrožené výsadby poprvé 2 – 3 týdny po odkvětu. Pokud jsou dlouhodobě vhodné podmínky pro šíření choroby, ošetření se 2 – 3x opakuje v intervalu 10 – 14 dnů.

Fungicidy povolené pro hobby použití – doporučujeme: Dithane DG Neotec.

Strupovitost broskvoně (Venturia carpophila)

Projev napadení/poškození:

Patogen napadá plody a letorosty, méně často také listy. Na plodech vytváří olivově šedé až šedočerné okrouhlé 2 – 5 mm velké světlým dvůrkem lemované skvrny. Skvrny jsou nejčastěji lokalizovány do okolí stopky. Počet skvrn narůstá, při silném napadení postupně vznikají různě velké šedočerné plochy. Poškozená místa nekrotizují, plody se deformují a praskají.  Při velmi silném napadení plody zastavují růst a zavadají. Na letorostech patogen vytváří oválné šedohnědé skvrny. Na listech ohraničené různě velké olivově hnědé skvrny, které postupně nekrotizují.

Ekologie:

Přezimuje podhoubí v lézích na letorostech a v napadených mumifikovaných plodech. Na povrchu napadených částí se na konidioforech diferencují konidie, které jsou zdrojem dalšího šíření. K prvním infekcím může dojít, pokud trvá deštivé počasí již v průběhu 3. a 4. týdne po odkvětu. Rozhodující infekce plodů zpravidla nastávají v průběhu června a v první polovině července. Choroba se šíří především za deštivého a teplejšího počasí (optimum 25 – 30°C). Silnější výskyty jsou především v hustých výsadbách a ve spodních partiích severních částí korun.

Ochrana:

Nebezpečí napadení sníží vzdušnost porostu a koruny stromu. Proti strupovitosti broskvoně není v současné době povolen žádný fungicid. Využít je možno vedlejší účinnosti fungicidů povolených proti moniliové spále nebo suché skvrnitosti listů a skvrnitosti broskví. Ošetřuje se, pokud trvá deštivé

deštivé počasí od 3. – 4. týdne po odkvětu a ošetření se podle potřeby 1 – 2x opakuje v intervalu 10 – 14 dnů.

Přípravky povolené pro hobby použití se současnou nebo vedlejší  účinností proti strupovitosti broskvoně – doporučujeme: Dithane DG Neotec, Magnicur Core,

 

Moniliniová hniloba broskví (Monilinia laxa, M. fructigena)

 

Projev napadení/poškození:

Na plodech hnědé rychle se rozšiřující hnilobné skvrny. Postupná hniloba celých plodů. Hniloba začíná nejčastěji od místa poranění (poškození živočišnými škůdci, krupobitní poškození, praskání plodů). Na napadených plodech za příznivých podmínek vyrůstají šedé porosty konidioforů houby Monilinia laxa nebo béžové polštářky (sporodochia) houby Monilinia fructigena. Hnijící plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají v korunách stromů. Patogeny prorůstají z napadených plodů do větévek, které vadnou a usýchají.

monolinová hniloba

Ekologie:

Patogeny přezimují v pletivu napadených rostlinných částí (napadené mumifikované plody, odumřelé větévky), na nichž v příštím roce vyrůstají porosty konidioforů a konidií, které jsou zdrojem dalších infekcí. K šíření dochází především za teplejšího (optimum 20 – 24°C) a deštivého počasí. Konidie jsou rozšiřovány větrem, deštěm a hmyzem. Zvýšené nebezpečí napadení nastupuje od fáze  počátku zrání.

Ochrana:

Základním preventivním opatřením je důsledné odstraňování a likvidace hnijících a později mumifikovaných plodů a napadených suchých větévek. Odstranění mumifikovaných plodů, které zůstávají přes zimu v korunách stromů, je třeba provést nejpozději při jarním řezu.  Nebezpečí napadení snižuje vzdušnost výsadby a koruny stromu. Významná jsou všechna opatření, která omezují poškození plodů, především účinná ochrana proti živočišným škůdcům. Zdroje infekce omezuje včasná a úplná sklizeň. Fungicidní ošetření se provádí jen výjimečně, pokud dojde v průběhu zrání za příznivého počasí pro šíření choroby  k masovému poškození plodů (živočišní škůdci, krupobitní poškození, praskání plodů). Zpravidla se ošetřuje 1x cca 2 – 3 týdny před sklizní. Při použití fungicidů musí být dodrženy stanovené ochranné lhůty.

Přípravky povolené pro hobby použití – doporučujeme: Signum, Magnicur Quick.

 

Mšice na broskvoni

Mšice švestková (Hyalopterus pruni)

Mšice hnízdotvorná  (Brachycausus schwartzi)

Mšice broskvoňová (Myzus persicae)

Mšice plaménková (Myzus varians)

 Projev napadení/poškození:

Na broskvoni se nejčastěji vyskytují mšice švestková, m. hnízdotvorná a zejména v posledních létech také m. plaménková. M. švestková  saje na listech a vrcholcích letorostů. Napadené listy se svinují směrem dolů, vrcholky letorostů zasýchají. Na rubu listů a na letorostech jsou početné kolonie mšic, které jsou pokryty bílými voskovými výpotky. M. hnízdotvorná způsobuje zastavení růstu letorostů, deformace a hnízdovité nahloučení listů na vrcholcích letorostů. M. plaménková způsobuje žloutnutí a nápadné doutníkovité svinování listů. M. broskvoňová způsobuje kroucení a svinování listů a kroucení a zasýchání vrcholů letorostů. Mšice vylučují medovici, medovici osídlují saprofytické houby(černě), které vzhledově znehodnocují plody.  Na letorostech silně poškozených mšicemi nedochází k diferenciaci květů, v následujícím roce jsou zpravidla neplodné.

mšice broskvoň

Ekologie:

Mšice jsou vícegenerační škůdci. Přezimují zimní vajíčka nakladená na kůru větévek broskvoně. V období rašení se z vajíček líhnou nymfy, které dospívají v bezkřídlé živorodé samičky. Ty rodí další generace bezkřídlých samiček. Všechny uvedené druhy mimo mšici hnízdotvornou jsou diekní (v průběhu vegetace střídají hostitele), od června se vyskytují okřídlené formy, které přeletují na sekundární hostitele. Mšice švestková na rákos a bezkolenec, m. broskvoňová na svízele, mařinky a další druhy a m. plaménková na plamének. Na podzim mšice migrují zpět na broskvoně, kde oplodněné samičky kladou zimní vajíčka, která přezimují. M. hnízdotvorná škodí po celou vegetaci na broskvoni.  Všechny druhy mimo m. slivoňovou přenášejí virové neštovice (šarku) broskvoně.

 

Ochrana:

Podpora přirozených nepřátel mšic (slunéčka, dravé ploštice, dravé bejlomorky, pestřenky, denivky a zlatoočka a další). Při pravidelném výskytu nebo při zjištění přezimujících vajíček jarní ošetření rostlinným olejem (Biool), nejlépe ve fázi zeleného poupěte.

Při slabém výskytu postačí odstranit napadené letorosty nebo vrcholy letorostů. Při silnějším výskytu ošetření napadených částí nebo celých stromů aficidy. Po ošetření je důležitá kontrola účinnosti, možný výskyt populací rezistentních k insekticidům. Významné je také podzimní ošetření po návratu mšic ze sekundárních hostitelů na broskvoně. Toto ošetření omezí nebezpečí přenosu virových neštovic broskvoně.

Přípravky povolené pro hobby použití – doporučujeme: Neem Azal T /S, Neudosan.

 

Obaleč východní (Grapholita molesta)

Projev napadení/poškození:

Housenky 1. generace vyžírají na jaře dřeň vrcholků letorostů. Poškozené vrcholky vadnou a zasýchají. V místě přechodu zdravého a odumřelého pletiva je častý klejotok. 1. generace škůdce škodí především v mladých výsadbách, v plodných výsadbách jsou škody zanedbatelné. Housenky 2. a 3. generace způsobují červivost plodů. Vstupní otvor housenky je nejčastěji v blízkosti stopky. V místě poškození plodu je častý klejotok. Největší škody ve výsadbách broskvoní způsobuje 2. generace škůdce. 3. generace napadá pozdní odrůdy broskvoně a jiné druhy dřevin v blízkosti broskvoňových sadů. Zasýchání vrcholů letorostů i červivost broskví může způsobit také makadlovka broskvoňová (Anarsia lineatella).

obaleč

Ekologie:

Drobný motýl, jehož housenka je nejčastějším původcem červivosti broskví. Obaleč východní je široce polyfágní škůdce, který má u nás 2 – 3 generace do roka. Významně napadá především broskvoň, méně často také meruňku i další druhy ovocných dřevin. Přezimují dospělé housenky v prasklinách borky na bázi kmenů, v hrabance a v dalších úkrytech. Na jaře se kuklí, koncem dubna a v květnu létají motýlci 1. generace. Samičky kladou vajíčka na mladé letorosty, které housenky vykusují. Každá housenka poškodí několik letorostů. Motýlci 2. generace létají v červenci a motýlci 3. generace v srpnu. Samičky kladou vajíčka na plody a housenky způsobují červivost broskví a dalších ovocných druhů. Housenky letních generací se kuklí v korunách stromů.

Ochrana:

Nebezpečí napadení plodů významně omezuje důsledné včasné odstraňování zavadlých letorostů poškozených 1. generací škůdce. Výsadby broskvoní se ošetřují především proti 2. generaci škůdce, která způsobuje největší škody. Průběh letu je možno sledovat a termín ošetření stanovit pomocí feromonového lapáku (Deltastop CM). Ošetřuje se 7 – 10 dnů po maximu letu škůdce. Ošetření je třeba za 10 – 14 dnů opakovat. Vrchol letu 2.generaca je zpravila v červenci a 3. generace v srpnu.

 

Přípravky povolené pro hobby použití – doporučení: SpinTor, Sanium Ultra,